• 2020-21

Dani Kaufmann

Tessa Thorsen

  • 2019-20

Stephen Sorokanich

Jing Zhou

  • 2018-19

Wenbo Li

Tianhui Zhang

  • 2017-2018

Jonathan Fernandes

Pratima Hebbar

Chen Wang

  • 2016-2017

Jonathan Cohen

Xia Hu

Dimitrios Ntogkas

  • 2015-2016

Siming He

Xia Hu

  • 2014-2015

Bo Tian

  • 2013-2014

Matias Delgadino

  • 2012-2013

Arijit Sehanobish

  • 2011-2012

Wenqing Hu