Professor, Information Technology Coordinator
2310 Kirwan Hall
301 405 5493

www.math.umd.edu/~jda/
Professor, Associate Chair for Faculty Affairs
2308 Kirwan Hall
301 405 5492

www.math.umd.edu/~rvbalan
Professor
4129 CSIC, 4413 Kirwan Hall
301 405 0667

https://www.math.umd.edu/~jbedross/
Professor, Norbert Wiener Center Director
2213 Kirwan Hall
301 405 5175

www.math.umd.edu/~jjb
Professor
3108 Kirwan Hall
301 405 5129

www.math.umd.edu/~pbrosnan/
Associate Professor
4410 Kirwan Hall
301 405 5068

www.math.umd.edu/~cameron
Professor, Associate Chair for APT Affairs
2309 Kirwan Hall
301 405 5460

www.math.umd.edu/~cerrai
Professor
2105 Kirwan Hall
301 405 5106

www.math.umd.edu/~wojtek
Assistant Professor
4416 Kirwan Hall
301 405 4190

www2.math.umd.edu/~tdarvas/
Professor
4417 Kirwan Hall
301 405 5118

www.math.umd.edu/~dmitry
Professor, AMSC Program Director
3101 Kirwan Hall
301 405 4489

Professor
3107 Kirwan Hall
301 405 5128

www.math.umd.edu/~pmf
Professor
2115 Kirwan Hall
301 405 5167

Distinguished University Professor
3308 Kirwan Hall
301 405 5143

www.math.umd.edu/~mif
Associate Professor
4407 Kirwan Hall
301 405 0889

www.math.umd.edu/~amingh
Professor
3106 Kirwan Hall
301 405 5124

www.math.umd.edu/~wmg
Professor
2311 Kirwan Hall
301 405 5107

www.math.umd.edu/~mng
Professor, Associate Chair for Course Staffing
2103 Kirwan Hall
301 405 5157

www.math.umd.edu/~dng
Professor, Associate Chair for Graduate Studies
1106 Kirwan Hall
301 405 5059

www.math.umd.edu/~tjh
Professor
2107 Kirwan Hall
301 405 8175

www.math.umd.edu/~shalper
Professor
3212 Kirwan Hall
301 405 5136

Associate Professor
4127 CISC
301 405 0591

www2.atmos.umd.edu/~ide/
Professor
3317 Kirwan Hall
301 405 5152

www.math.umd.edu/~mvy
Professor, Michael Brin Chair
3111 Kirwan Hall
301 405 5132

www.math.umd.edu/~kaloshin
Assistant Professor
4305 Kirwan Hall
301 405 5065

Professor, STAT Program Director
1107 Kirwan Hall
301 405 5061

www.math.umd.edu/~bnk
Professor
3309 Kirwan Hall
301 405 5144

www.math.umd.edu/~koralov/
Professor
1218 LeFrak Hall
301 314 5903

http://ter.ps/plahiri
Professor
3312 Kirwan Hall
301 405 5336

www.math.umd.edu/~mcl
Professor
4309 Atlantic Building
301 405 5127

www.math.umd.edu/~lvrmr/
Department Chair and Professor
1101 Kirwan Hall
301 405 5051

www.math.umd.edu/~dlevy
Assistant Professor
4310 William E. Kirwan Hall
301 405 5047

www.math.umd.edu/~vlyzinsk
Professor
3311 Kirwan Hall
301 405 5146

www.math.umd.edu/~mxm/
Professor
2106 Kirwan Hall
301 405 5455

www.math.umd.edu/~dio
Professor, Associate Chair for Undergraduate Studies
3314 Kirwan Hall
301 405 5070

www.math.umd.edu/~mellet
Associate Professor
4412 Kirwan Hall
301 405 5148

www.math.umd.edu/~karin
Professor
3310 Kirwan Hall
301 405 5145

www.math.umd.edu/~rhn
Professor
3113 Kirwan Hall
301 405 5080

www.math.umd.edu/~atma
Professor
2305 Kirwan Hall
301 405 5473

www.math.umd.edu/~jjren
Ruth M. Davis Professor
2114 Kirwan Hall
301 405 5166

www.math.umd.edu/~jmr
Professor
4403 Kirwan Hall
301 405 5028
www.math.umd.edu/~yanir
Assistant Professor
4303 Kirwan Hall
301 405 4137

sites.google.com/site/tsaegusa/
Professor, Course Staffing
2112 Kirwan Hall
301 405 5164

Professor
2314 Kirwan Hall
301 405 5469

www.math.umd.edu/~evs
Associate Professor
4404 Kirwan Hall
301 405 5061

www.math.umd.edu/~pjs
Distinguished University Professor
4141 Computer Science Instructional Center
301 405 0648

www.math.umd.edu/~tadmor
Professor
4419 Kirwan Hall
301 405 5120

www.math.umd.edu/~harryt/
Assistant Professor
4306 Kirwan Hall

trevino.cat
Professor, IPST Director
3307 Kirwan Hall
301 405 6865

www.math.umd.edu/~trivisa
Associate Professor
4409 Kirwan Hall
301 405 5117

www.math.umd.edu/~tvp
Professor
4415 Kirwan Hall
301 405 5116

www.math.umd.edu/~lcw
Professor
3109 Kirwan Hall
301 405 5130

www.math.umd.edu/~raw
Distinguished University Research Professor
4311 Atlantic Building
301 405 4875

yorke.umd.edu
Assistant Professor

http://math.umd.edu/~yhzhu/
Associate Professor
4406 Kirwan Hall
301 405 5072

www.math.umd.edu/~zickert