• 2019-20

Yue Fan

Ian Johnson

  • 2018-19

Yousheng Shi

  • 2017-18

Hamid Al-Saqban

Patrick Daniels

  • 2016-2017

Tengfei Su

  • 2015-2016

Dana-Adriana Botesteanu

  • 2014-2015

Jean-Philippe Burelle

  • 2013-2014

Richard Rast

  • 2012-2013

Enrique Otarola Pasten

Travis Andrews

Zsolt Pajor-Gyulai

  • 2011-2012

Changhui Tan

Wan-Yu Tsai