Organizer: Prakhar Gupta, Yu-Chi Hou
When:
 Fridays @ 2pm
Where:
MTH 1308

Archives: F2022-S2023