Organizer: Jacob Erickson

When: Fridays @ 3:00pm
Where: MTH 1310

Archives: F2012-S2013 F2014-S2015 F2015-S2016 F2016-S2017 F2017-S2018 F2018-S2019 F2019-S2020 F2020-S2021 F2021-S2022 F2022-S2023